top of page

Algemene voorwaarden JOMM bv

 

A. Algemeen

Art.1: JOMM bv en Reeel Estate zijn producten/diensten/merken van JOMM bv, BTW BE046.144.460 met maatschappelijke zetel te Molenhoek 10, 3370 Boutersem (hierna "JOMM"). Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met JOMM, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk en wederzijds werd overeengekomen. Door het bestellen/gebruiken van de producten/diensten van JOMM, erkent de Klant uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden die op dat ogenblik op de website van JOMM, offertes en facturen zijn opgenomen dan wel aan de Klant worden meegedeeld, alsook deze integraal te hebben aanvaard. JOMM mag deze Algemene Voorwaarden wijzigen op eender welke tijdstip. JOMM zal haar Klant hiervan in kennis stellen, en dit via elk middel dat zij geschikt acht. Een vermelding op haar website en/of een vermelding bij haar factuur worden als geschikte middelen beschouwd.

Art.2: Indien deze Algemene Voorwaarden strijdig zouden zijn met de Algemene Voorwaarden van de Klant zullen deze Algemene Voorwaarden steeds voorrang hebben, zelfs indien de voorwaarden van de Klant een gelijkaardige clausule bevatten. Strijdige voorwaarden kunnen nooit stilzwijgend door JOMM worden aanvaard, ongeacht het tijdstip of de wijze waarop deze worden meegedeeld, noch onderhavige voorwaarden buiten werking stellen.

 

B. Offertes en Prijzen

Art.3: Alle prijzen vermeld op de websites, offertes, folders en facturen van JOMM zijn exclusief btw tenzij expliciet anders vermeld.

Art.4: De offertes van JOMM zijn maximaal 14 kalenderdagen geldig tenzij expliciet anders schriftelijk vermeld en verbinden JOMM pas na schriftelijk akkoord van beiden partijen. Elke aanvaarde offerte houdt een betalingsverplichting in voor de Klant. JOMM behoudt zich het recht voor om een opdracht te weigeren, en dit zonder opgave van enige motivering.

Art.5: Leverings- en uitvoeringstermijnen zijn steeds benaderend en worden louter ten indicatieven titel vermeld. Eventuele vertraging kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of opschorting/ontbinding van de overeenkomst door de Klant.

Art.6: In geval van annulering van de bestelling door de Klant, inbegrepen de weigering het product/dienst aan te nemen, blijft de Klant de integrale overeengekomen prijs verschuldigd, en dit zonder afbreuk te doen van het recht voor JOMM om de werkelijk geleden schade te bewijzen.

Art.7: De door JOMM bezorgde illustraties, beschrijvingen en technische gegevens, afmetingen en andere aanduidingen op haar website en offertes worden enkel ter inlichting gegeven en zijn onderhevig aan bijwerking en/of wijziging.

Art.8: De prijs van de producten/diensten van JOMM is gebaseerd op de op dat ogenblik geldende voorwaarden van loonkosten, materialen, het verbruik, aankoopprijzen, sociale en fiscale lasten en elke andere objectief meetbare omstandigheid. Indien de prijzen omwille van voorgaande niet-limitatieve gevallen wijzigingen ondergaan, is JOMM gerechtigd om de prijzen op evenredige wijze aan te passen, welke aanpassing geldt 14 kalenderdagen na bekendmaking. Tevens kunnen de producten/diensten afgenomen bij JOMM diensten bevatten van derde partijen waarmee geen rekening is gehouden bij de geadverteerde prijs of in de offerte, tenzij expliciet schriftelijk en wederzijds met de Klant werd overeengekomen. Deze kosten worden rechtstreeks door de Klant betaald aan die derde partij, dan wel door JOMM doorgefactureerd aan de Klant. Voor informatie omtrent die kosten dient de Klant zich tot de betrokken derde partij te richten. De door JOMM geleverde diensten zijn steeds exclusief support, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk werd vermeld. Bijkomende uren om op vraag van de Klant een ander resultaat te behalen of ten titel van support worden extra gefactureerd aan de tussen partijen overeengekomen prijs.

Art.9: Producten/diensten die periodiek betaald worden, worden aangegaan voor een maand, een jaar of meerdere jaren. De periodiciteit wordt steeds voorafgaandelijk bij het aanvaarden van de offerte dan wel bij het afsluiten van de overeenkomst met JOMM bepaald. De prijs van het product/dienst is steeds integraal vooraf betaalbaar. Er zullen geen terugbetalingen gebeuren of kredieten toegekend worden voor gedeeltelijk gebruikte periodes, upgrade of downgrade, evenmin voor de periode dat een open account niet gebruikt werd. In de prijs van bundels ("packs", "pakketten", "modules" en andere termen met dezelfde betekenis) is een vast aantal werkuren begrepen. Extra uren worden bijkomend gefactureerd aan de tussen partijen overeengekomen tarief.

Art.10: Facturen zijn contant betaalbaar uiterlijk op de op de factuur vermelde betaaldatum op het rekeningnummer zoals vermeld op de factuur. In geval van laattijdige betaling is de Klant vanaf de uitgiftedatum van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 2% per begonnen maand, waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand, alsook een onherleidbare forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 200 EUR. Bovendien behoudt JOMM zich het recht voor om bij een betalingsachterstand, de verdere uitvoering van haar verbintenissen, inclusief de levering, op te schorten totdat de Klant zijn volledige betalingsverplichting nakomt. De Klant mag zolang hij zijn betalingsverplichting niet nakomt, en nadat JOMM de Klant hiervoor in gebreke heeft gesteld, de door JOMM geleverde diensten/producten niet gebruiken.

Art.11: Alle klachten met betrekking tot de (op)levering of de factuur moeten gemotiveerd geformuleerd worden per aangetekend schrijven binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van het product/dienst, respectievelijk de factuur, bij gebreke waaraan de levering resp. de factuur onherroepelijk door de Klant aanvaard wordt geacht.

 

C. Verantwoordelijkheden

Art.12: De Klant is gehouden om constructief mee te werken en alle medewerking te verlenen die nodig is voor de correcte uitvoering van de overeenkomst bv. het tijdig aanleveren van volledige, noodzakelijke en duidelijke gegevens en/of benodigde documenten alsook het bezorgen van feedback aan JOMM teneinde een tijdige en juiste levering mogelijk te maken. De Klant erkent en stemt ermee in dat het niet (tijdig) verlenen van deze medewerking aan JOMM de uitvoering van de overeenkomst kan beïnvloeden. Bij gebreke aan voormelde aanlevering is de Klant gehouden tot betaling van de integrale overeengekomen prijs, waarbij de vertraging nooit aan JOMM ten laste kan worden gelegd.

Art.13: De Klant erkent te weten dat hij de producten/diensten van JOMM gebruikt op eigen risico en verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met het feit dat JOMM haar producten/ diensten aanlevert en laat gebruiken "as is" en "as available".

 

D. Beëindiging of annulering van de overeenkomst

Art.14: De dienstverlening kan door JOMM eenzijdig opgeschort worden indien de Klant bij het gebruik van de producten/diensten geleverd door JOMM een inhoud weergeeft die in strijd is met de openbare orde en goede zeden dan wel met enige andere wettelijke verplichting, die derden ogenschijnlijk kan schaden, die voor hen denigrerend kan zijn of die auteurs- en eigendomsrechten van derden miskent. Van zodra dergelijke opschorting een ononderbroken periode van 14 kalenderdagen aanhoudt nadat JOMM de Klant hiervoor schriftelijk heeft aangemaand, wordt elke overeenkomst met de Klant van rechtswege en zonder enige verdere ingebrekestelling geacht ontbonden te zijn lastens de Klant. Betaling van nog niet geleverde prestaties en zulks tot de contractueel bepaalde einddatum van de overeenkomst wordt daardoor ineens onmiddellijk integraal opeisbaar. Tevens zal de Klant alsdan een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van de overeengekomen prijs, en dit zonder afbreuk te doen van het recht voor JOMM om de werkelijk geleden schade te bewijzen. Ook na de beëindiging van de overeenkomst zal de Klant JOMM vergoeden en vrijwaren voor elke schade (rechtstreekse en onrechtstreekse, inclusief gevolgschade) die het gevolg is van het niet respecteren van één van de bepalingen van de overeenkomst met de Klant. Opschorting, dan wel ontbinding, van de overeenkomst om deze redenen ontslaat de Klant niet van diens verplichting alle reeds vervallen en onmiddellijk opeisbaar geworden facturen, inclusief eventuele nalatigheidinteresten en schadevergoeding te voldoen.

Art.15: De dienstverlening kan door JOMM worden ontbonden, zonder enige verdere ingebrekestelling, indien de Klant nog steeds nalaat om binnen een periode van 1 maand nadat hij door JOMM schriftelijk in gebreke werd gesteld, de nodige medewerking te verlenen aan een tijdige en correcte uitvoering van de overeenkomst, zoals bepaald in art. 12, dan wel om over te gaan tot het aanzuiveren van zijn betalingsachterstal. Betaling van nog niet geleverde prestaties en zulks tot de contractueel bepaalde einddatum van de overeenkomst 2 / 3 wordt daardoor ineens onmiddellijk en integraal opeisbaar. Tevens zal de Klant als dan een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van de overeengekomen prijs, en dit zonder afbreuk te doen van het recht voor JOMM om de werkelijk geleden schade te bewijzen.

Art.16: Elk van de partijen is gerechtigd om de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien de andere partij haar contractuele verplichtingen niet nakomt en deze situatie niet rechtzet binnen een termijn van 14 kalenderdagen na verzending van een aangetekende ingebrekestelling. De opschorting eindigt van zodra de andere partij haar verplichtingen opnieuw nakomt.

Art.17: Verder is elk van de partijen gerechtigd om de overeenkomst op ieder ogenblik, eenzijdig, en zonder voorgaande gerechtelijke tussenkomst te beëindigen, en dit door schriftelijke kennisgeving aan de andere partij, indien deze laatste ernstig tekortschiet om één van haar contractuele verplichtingen na te komen, en deze niet wordt rechtgezet binnen 1 maand na hiervan in gebreke te zijn gesteld.

Art.18: De overeenkomst met de Klant wordt geacht van rechtswege ontbonden te zijn in geval van faillissement, toelating tot de gerechtelijke opschorting (WCO) of de collectieve schuldbemiddeling of welkdanige andere vorm van liquidatie van het vermogen van de Klant. JOMM heeft onmiddellijk recht op betaling van alle tot dan geleverde prestaties en goederen, onverminderd diens recht op integrale schadeloosstelling. Bovendien zal JOMM gerechtigd zijn om haar niet betaalde facturen te innen bij de nieuwe en zustervennootschappen van de Klant.

 

E. Aansprakelijkheid en schadevergoeding

Art.19: De prestaties van JOMM zijn steeds een middelenverbintenis en kunnen nooit worden beschouwd als een resultatenverbintenis.

Art.20: JOMM is niet verantwoordelijk voor de goede werking van de integraties van derde partijen in haar systemen zoals bepaald onder art.8. doch niet daartoe beperkt, wier goede werking JOMM niet kan garanderen.

Art.21: Evenmin kan JOMM aansprakelijk worden gesteld in geval van schade door overmacht of wegens het niet nakomen van de verplichtingen van de Klant. Schade die ontstaat door overmacht kan nooit een reden zijn tot het niet betalen van facturen.

Art.22: Behoudens in het geval van grove nalatigheid, opzettelijk wangedrag, overlijden of persoonlijke letsels, kan JOMM, haar filialen of dochterondernemingen, sponsors, aannemers, adverteerders, leveranciers of andere partners, noch tegen haar opvolgers of rechtverkrijgenden, functionarissen, directeuren, agenten of werknemers, aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade, zowel contractueel als buitencontractueel, met inbegrip van, maar niet daartoe beperkt, imagoschade, verlies van winst, goodwill, gebruik, (data)gegevens of andere immateriële verliezen, als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de producten/diensten van JOMM en/of de bijbehorende software. De Klant heeft evenmin recht op dergelijk verhaal voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade voortvloeiend uit of op enige wijze verband houdend met de inhoud die hij uploadt, verzendt, distribueert, opslaat of creëert.

Art.23: De Klant draagt zelf alle kosten, inclusief gerechtskosten en eventuele schadevergoeding, van een juridische procedure m.b.t. schade verband houdend met door hem geüploade, verzonden, verspreide, opgeslagen of gemaakte inhoud en is dienaangaande gehouden tot vergoeding en vrijwaring van JOMM.

Art.24: In het geval waarin er een aansprakelijkheid in hoofde van JOMM kan worden weerhouden, is haar aansprakelijkheid beperkt tot directe en materiële schade, en in ieder geval beperkt tot het bedrag dat de Klant betaald heeft aan JOMM in de 6 maanden voorafgaand aan de gebeurtenis die leidt tot de aansprakelijkheid van JOMM, met een maximum van 1.000,00 EUR.

 

F. Intellectuele eigendomsrechten

Art.27: De inhoud van de website, met inbegrip van maar niet beperkt tot de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan JOMM of rechthoudende derden. De Klant erkent de intellectuele eigendomsrechten van JOMM of de rechthoudende derde op de door JOMM aangeboden diensten en producten. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst blijft JOMM of de rechthoudende derde de exclusieve eigenaar van al het materiaal zoals, maar geenszins beperkt tot grafische ontwerpen, foto’s, bestanden, attesten, rapporten en verslagen die gebruikt wordt in het kader van de levering van producten en diensten door JOMM aan de Klant. Het is de Klant niet toegelaten om deze over te dragen aan derden, deze al dan niet tegen vergoeding door derden te laten gebruiken, te kopiëren, aan te wenden voor andere doeleinden, op andere dragers, folders,… aan te brengen of anderszins te exploiteren zonder de voorafgaandelijk uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van JOMM of de rechthoudende derde. Alle informatie, gegevens, tekst, software, geluiden, afbeeldingen of eender welke andere materialen (hierna genaamd "Inhoud"), vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van diegene van wie de inhoud afkomstig is.

Art.28: De Klant verbindt zich tot naleving van alle wettelijke bepalingen, inclusief doch niet daartoe beperkt deze aangaande de privacy en intellectuele eigendomsrechten van derden. De Klant is volledig verantwoordelijk voor alle inhoud die het uploadt, verzendt, distribueert, opslaat, maakt of op andere wijze publiceert via JOMM. JOMM is op geen enkele wijze gehouden om die Inhoud te controleren, te verzenden, te distribueren of op te slaan en kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor deze inhoud. JOMM houdt zich wel het recht voor om zonder goedkeuring of toestemming van de Klant en op elk gewenst moment die Inhoud te controleren, verwijderen of weigeren. Ook het volledig en correct verschaffen van informatie van de eigen klanten valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant. JOMM zal een kosteloos en onbeperkt gebruiksrecht krijgen op alle inhoud die de Klant uploadt, verzendt, distribueert, opslaat of creëert en zulks om haar eigen verbintenissen onder de overeenkomst met de Klant te kunnen uitvoeren.

 

G. Serviceniveau-overeenkomst

Art.29: JOMM heeft een arbitraire eigen keuze in middelen om haar prestaties onder een overeenkomst maximaal optimaal en efficiënt uit te voeren, inbegrepen doch niet daartoe beperkt kan JOMM hiervoor beroep doen op derden en/of onderaannemers en/of andere providers bestaande systemen van de Klant, en deze zonder toestemming aanpassen aan een nieuwe technologie of de overeenkomst overdragen aan derden. JOMM behoudt zich het recht voor om op elk moment en/of op regelmatige tijdstippen zowel wijzigingen aan te brengen aan de toepassingen en diensten dan wel deze tijdelijk al dan niet met voorafgaande kennisgeving te beëindigen voor bijvoorbeeld de onderhoud van zijn systemen.

Art.30: JOMM is niet verantwoordelijk in geval van overmacht, inclusief tijdelijke storingen van het systeem. Uit dien hoofde kan zij dan ook tot geen enkele vergoeding gehouden zijn. De Klant dient eventuele storingen dadelijk aan JOMM te melden. JOMM kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de schade die is ontstaan door een storing indien de Klant JOMM hiervan niet onmiddellijk op de hoogte heeft gesteld. In uitzonderlijke omstandigheden kan JOMM genoodzaakt worden om een bepaald product of dienst tijdelijk op te schorten of permanent te beëindigen. Zulks kan leiden tot een tijdelijke blokkering van de toegang tot de account van de Klant en in uitzonderlijke gevallen tot desactivering of verwijdering van de account van de klant. Behoudens in geval van overmacht zal JOMM aan de klant een termijn van 30 kalenderdagen geven om een alternatief te zoeken voor het product/dienst, dan wel om verwijdering van de gegevens van de Klant te voorkomen.

 

H. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Art.25: Bij ongeldigheid, onafdwingbaarheid of nietigheid van een bepaling van onderhavige Algemene Voorwaarden, wordt deze vervangen door een geldige bepaling die het dichtst aansluit bij de bedoeling van de partijen. Indien een clausule of een gedeelte ervan om één of andere reden ongeldig of niet afdwingbaar zou zijn, zal hierdoor de wettelijkheid, geldigheid en het uitvoerbare en afdwingbare karakter van de overige bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden niet worden aangetast.

Art.26: De overeenkomst met de Klant, inclusief onderhavige algemene voorwaarden, wordt beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen, inclusief deze omtrent de toepassing en interpretatie van de algemene voorwaarden.

bottom of page